Rozwód bez orzekania o winie, stanowi najszybszą drogę celem zakończenia związku małżeńskiego. Trzeba jednakże mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji Sąd ustali, czy rozwód jest dopuszczalny. Pomiędzy małżonkami, musi dojść do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia. Oznaczać to będzie zerwanie wszelkich więzi, które łączyły małżonków. Chodzi tutaj o więzi duchowe, gospodarcze oraz fizyczne. Inaczej mówiąc, między małżonkami nie ma już bliskości ani miłości. Nie prowadzą oni także wspólnego domowego gospodarstwa. Warto zdawać sobie sprawę, iż wspólne mieszkanie, nie oznacza wcale, iż małżonkowie nadal połączeni są więzią gospodarczą.

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód, należy złożyć pisemnie w podawczym biurze sądu cywilnego właściwego ze ze względu na miejsce zamieszkania. Możemy także wysłać go do sądu drogą pocztową – musimy jednakże pamiętać , żeby dokonać wyboru listu poleconego z potwierdzeniem jego nadania. Nikt przecież nie chce, żeby tak istotna dokumentacja, nie dotarła do właściwego miejsca. Strona, która składa pozew, jest powodem. Drugi z małżonków, to osoba pozwana.

Rozprawa rozwodowa bez orzeczenia o winie

Na pewno, może dojść do sytuacji, kiedy rozwód nie będzie w ogóle możliwy. Stanie się tak w momencie, kiedy wystąpią negatywne rozwodowe przesłanki.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Rozwód nie zostanie orzeczony, kiedy:

 • zażąda go małżonek, który jest winny wyłącznie rozpadu związku. Od tejże zasady, będą dwa wyjątki. Pierwszy – kiedy drugi z małżonków wyrazi zgodę na orzeczenie rozwodu. Drugi – kiedy brak zgody na orzeczenie rozwodu w wybranej sytuacji będzie sprzeczny z zasadami społecznego współżycia,
 • w skutek rozwodu, może ucierpieć dobro nieletnich dzieci,
 • jest sprzeczny z tak zwanymi zasadami społecznego współżycia społecznego.

Kiedy sąd orzeknie rozwód bez orzeczenia o winie?

Tylko na zgodny wniosek obu małżonków Sąd, orzeknie rozwód bez orzeczenia o winie. W innej sytuacji Sąd ustali czy oraz który z małżonków poniósł winę. Trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, może wystąpić w efekcie zawinionych przyczyn (na przykład małżonek, nie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb reszty rodziny) oraz tych niezawinionych (przykładowo małżonek to impotent).

Dokonując oceny zachowania małżonków, Sąd orzec może, iż:

 • żaden spośród małżonków nie ponosi winy za rozpad związku małżeńskiego,
 • wyłącznie jeden spośród małżonków, jest winny rozkładu związku,
 • obydwoje małżonkowie są winni za rozpad pożycia.

Za winnego uznawany jest małżonek, który naruszy powierzone mu małżeńskie obowiązki. Jego zachowanie doprowadzi wówczas do rozpadu związku małżeńskiego. Kwestie małżeńskich obowiązków, regulowane są przez przepisy zawarte w artykule 23 kodeksu opiekuńczego oraz rodzinnego:

 • małżonkowie są zobowiązani do wspólnego działania na rzecz dobra rodziny,
 • zachowania wierności,
 • pomocy sobie nawzajem,
 • do wspólnego pożycia,
 • posiadają także równe obowiązki, jak i prawa.